Year 5 English – King Kong Dilemma Narrative

Jul 10, 2024English

Would you fight’? Would you capture the beast? Would you run?